Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije

Javna nabava

Plan nabave za 2014. godinu

Broj: 02/14-01
Požega, 2. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i članka 8. Izjave o osnivanju Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije, direktorica Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije donosi:

PLAN JAVNE NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu

Članak 1.

Plan javne nabave za 2014. godinu temelji se na Financijskom planu Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije za 2014. godinu i sadrži podatke sukladno članku 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi:

Članak 2.

Plan javne nabave za 2014. stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

DIREKTORICA
mr.sc. Senka Horvat, dipl.oec.

Plan nabave za 2013. godinu

Broj: 05/13-01-01
Požega, 2. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i članka 8. Izjave o osnivanju Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije, direktorica Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije donosi:

PLAN JAVNE NABAVE
roba, radova i usluga za 2013. godinu

Članak 1.

Plan javne nabave za 2013. godinu temelji se na Financijskom planu Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije za 2013. godinu i sadrži podatke sukladno članku 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi:

Članak 2.

Plan javne nabave za 2013. godinu stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2013.

DIREKTORICA
mr.sc. Senka Horvat, dipl.oec.